Säkerhet

Genom alla faser av projekt implementerar nVent Thermal Management en total ambition för miljö, hälsa och säkerhet för att bedöma risker och identifiera de rätta åtgärderna för att styra och minimera risker och hälsorisker.

Kompetent personal engageras för att kontrollera efterlevnad av företagets policy, kundens krav och officiella regler. De vidtar nödvändiga åtgärder för att främja medvetenheten om personlig säkerhet och för att uppnå en olycksfri arbetsplats.

Chefer och förmän tar initiativ för att skapa säker arbetsmiljö i sina respektive områden. Alla anställda är medvetna om sitt ansvar att ta hand om sig själv och andra som kan påverkas av deras arbete och att samarbeta med företaget för att uppfylla dess plikter.

Connection and Protection