nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)

Visa applikationer:

Detektion av kemiskt läckage

TTC Application Overview

TraceTek system detekterar och lokaliserar starka oorganiska syror som svavelsyra, salpetersyra från gruvdrift, urlakning av tipp och mineralbearbetning och ättiksyra som används i phatalat anläggningar.

Brandklassade- & specialkablar

TTC Application Overview

Pyrotenax MI brandsäker installationskabel är den ideala lösningen för krävande installationer för låg- och mellanspänning. De överträffar samtliga förekommande standarder som gäller för brandsäkra installationskablar.

kommersiella fastigheter

Golvvärme

TTC Application Overview

T2Golvvärme installeras i tunna konstruktioner på väl isolerade undergolv och ger i kombination med en klocktermostat ett snabbt och energismart golvvärmesystem med hög komfort. Våra värmekabelsystem lämpar väl sig för både renovering och nybyggnation.

kommersiella fastigheterResidential Facilities

Tjältining

TTC Application Overview

System för skydd av tjälskjutning används för att effektivt förebygga att is byggs upp i marken under kryogena tankar, vilket skulle kunna leda till oönskad deformation med åtföljande risk för skada i tankväggen.

Pentair Thermal Management erbjuder full designkapacitet för förebyggande av tjälskjutning under kryogena tankar eller tankar innehållande LNG flytande gas, ammoniak eller andra vätskor med låg temperatur. Kalla medier kan skapa tjälskjutning om inte värme tillförs under tankarna.

Pentair Thermal Management erbjuder ett antal lösningar för skydd mot tjälskjutning (FHP) på lagertankar med stor diameter.

Industrianläggningar

System för frostskydd av rör

TTC Application Overview

När rör exponeras för låga temperaturer riskerar de att frysa sönder vilket kan medföra allvarliga skador och långvariga driftstörningar. Våra frostskyddssystem förebygger skador på vattenledningar, brandposter, avloppsrör, sprinklerrör etc.

Varmhållning av tappvarmvatten

TTC Application Overview

Dagens moderna varmvattensystem ställer krav på användarkomfort såväl som drift- och energibesparande funktioner. Med detta i åtanke har vi utvecklat vårt system för varmhållning av tappvarmvatten för att hålla rätt temperatur på vattnet i systemet oavsett lokalisering i byggnaden och oberoende av anläggningens komplexitet. Vårt självbegränsande värmekabelsystem i kombination med en smart styrning medför en låg investeringskostnad och ger effektiv och ekonomisk drift.

kommersiella fastigheter

Detektion av vattenläckage

TTC Application Overview

Läckage i kontor, hotell, museer, datorrum, datacentra eller andra kommersiella byggnader kan förstöra egendom, data eller goodwill. Viktig infrastruktur och utrustning kräver i dag tillgänglighet dygnet runt eller absolut inga skador.

kommersiella fastigheterIndustrianläggningar

Varmhållning av långa rörledningar (transportledningar)

TTC Application Overview

Pentair Thermal Management värmesystem av långa rörledningar erbjuder ekonomiska lösningar för frostskydd och varmhållning av långa transportledningar med kretslängder på omkring 250 m eller mer.

Långa ledningar transporterar vanligen vätskor mellan processanläggningar och lager eller transportterminaler. Tankfarmer, kajer för oceangående fartyg och rör mellan petrokemiska anläggningar är andra exempel på anläggningar där långa ledningar förses med värmekabel. Värmesystem för långa ledningar kan vara komplexa att konstruera och installera och kan utgöra en signifikant kapitalinvestering för en fabrik.

Pentair Thermal Management erbjuder ett brett urval av välbeprövade teknologier för dessa anläggningar beroende på längd och temperaturområden.

Industrianläggningar

Frostskydd av rörledningar

TTC Application Overview

Pentair Thermal Management erbjuder kompletta värmesystem för Frostskydd för att möta diverse behov hos många olika industrier: olja och gas, organisationer, petrokemi, specialkemi, papper och pappersmassa, och läkemedel.

Vatten, och vätskor som innehåller signifikanta mängder vatten expanderar när det fryser. Expansionen kan orsaka att rör går sönder—vilket leder till sakskador eller produktionsavbrott, eller till att personalens säkerhet riskeras.

Vi erbjuder olika system för frostskydd av rör och använder varierande teknologier lämpliga för explosionsfarliga och ordinära miljöer.

kommersiella fastigheterIndustrianläggningar

Varmhållning av processer

TTC Application Overview

Varmhållning av rör med värmekabel är ett lämpligt sätt för rör som förväntas ha stagnerande flöden under längre perioder.

Pentair Thermal Management industriella värmekabelsystem håller pålitligt processtemperaturen i en mängd anläggningar.
Våra system använder olika teknologier och passar för explosionsfarliga och icke explosionsfarliga områden.

Industrianläggningar

Snösmältning av markytor

TTC Application Overview

Snö och is på frekvent brukade markytor ökar risken för skador på personer och egendom. Våra värmekabelsystem bidrar till säkra och halkfria ytor på såväl körramper, lastbryggor, gångvägar och -broar som i trappor och entréer.

Frostskydd av hängrännor och stuprör

TTC Application Overview

Smältvatten som fryser till is riskerar att skada fastighetens tak, hängrännor och stuprör. Nerfallande istappar kan utgöra en stor fara för fotgängare – med risk för allvarliga personskador Våra värmekabelsystem upprätthåller en kanal i hängrännor och stuprör. Kanalen bildar en fri väg där smältande is och snö enkelt och säkert dräneras, från taket, via takrännan ner till frostfritt djup via stupröret.

Connection and Protection