Frostskydd av hängrännor och stuprör

Roof-Commercial.jpg

Säkra fastigheter med isfria hängrännor och stuprör

nVent RAYCHEM elektriska värmekabelsystem för hängrännor och stuprör ger vintersäkra fastigheter genom att hålla snö och istappar borta.

Varför värmekabel i hängrännor och stuprör?
Risker med snö och is på fastigheter
Snö och is på tak, i hängrännor och i stuprör kan orsaka skador på fastighet, föremål och människor:
 • Vid avsmältning kan läckage uppstå, vilket riskerar att skada fastigheten.
 • Frostsprängning kan ske i isfyllda stuprör.
 • Nedfallande istappar utgör en stor fara för personer, djur och egendom.
 • Istäckta hängrännor kan förstöras pga isens tyngd. Samtidigt förhindras avrinning, som kan leda till att byggnadsdelar förstörs på grund av inträngande vatten.

Ansvar enligt lag
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har enligt ordningslagen [1993:1617] ansvar för att utan oskäligt dröjsmål ta bort snö och istappar på offentlig plats.

Så här fungerar värmekabelsystem för hängrännor och stuprör
 • Den skadliga isen och de farliga istapparna bildas när snö smälter och sedan fryser till is.
 • RAYCHEM värmekablar för hängrännor och stuprör bildar en kanal där smältvatten obehindrat kan rinna bort från taket utmed hängrännan och ner i stupröret.
 • RAYCHEM värmekablar för hängrännor och stuprör är självbegränsande. Det innebär att de känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar kan inte överhettas. Kan längdanpassas på arbetsplatsen. Får kopplas direkt i kopplingsdosa utan separat kallkabel.
 • RAYCHEM värmekabelsystem för hängrännor och stuprör används på bostadshus, kommersiella fastigheter samt offentliga och historiska byggnader.
 • RAYCHEM värmekabelsystem fungerar:
  • I hängrännor, fotrännor och gesimsrännor
  • I stuprör
  • På känsliga takdetaljer
  • På platta takytor
  • I takbrunnar/takavlopp
RAYCHEM värmekablar används på:
 • Plåttak
 • Koppartak
 • Plasttak
 • Tegeltak
 • Glastak
 • Papptak
 • Asfaltstak
 • Bituminös beläggning (bitumentak)
Garanti

Alla RAYCHEM golvvärmesystem omfattas av fördelaktiga garantier. Om de installeras och registreras av en Certified PRO-installatör utökas garantin ytterligare. Läs om våra garantier här .

Installation

Värmekabelsystem ska alltid förläggas och installeras av behörig elinstallatör.

guttersystem.jpg

Fördelar med nVent RAYCHEM värmekabel i hängrännor och stuprör

Säkra fastigheter
 • Risken för skador på fastigheten, orsakade av snö och is, minimeras.
 • Inga istappar från hängrännor, som riskerar att falla ner och skada människor och egendom.
 • Värmekablarna är självbegränsande. Det innebär att det finns ingen risk för överhettning, t ex vid isolerande lövansmlingar.
Energieffektivt
 • Värmekablarna är självbegränsande. Det innebär att de känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter.
 • Intelligent styrenhet med temperatur- och fyktgivare gör att kablarna sätts i drift endast vid behov.
 • I kombination med intelligent styrenhet reduceras energiåtgången med upp till 80% jämfört med en traditionell termostatstyrning.
Kostnadseffektivt
 • Tack vare att kablarna är självbegränsande och att styrenheten minimerar energiåtgången, är investeringen snabbt återbetalad.
 • RAYCHEM värmekabelsystem har en livslängd på mer än 20 år. Jämfört med driftkostnaden för manuell snö- och isröjning av tak, hängrännor och stuprör under samma tid, är värmekabelsystemen mycket kostnadseffektiva.
Enkel och snabb installation
 • Värmekablarna kan kapas på plats.
 • Med unikt snabbkopplingssystem ( RayClic ) behövs inte traditdionell, tidskrävande skarv- och förgreningsteknik med krympslang som kräver heta verktyg.
Enkel drift
 • Systemen är underhållsfria.
Trygghet
 • Att slippa oroa sig för eventuella risker och skador skapar trygghet för ägare, boende och omgivning.
 • För fastighetsägare är det tryggt att ha kontroll på kostnaderna för snö- och isröjning, även under snörika och kalla vintrar.
 • RAYCHEM värmekablar bygger på världsledande och beprövad teknik.
 • Alla RAYCHEM värmekabelsystem omfattas av fördelaktiga garantier. Om de installeras och registreras av en Certified PRO-installatör utökas garantin ytterligare. Läs om våra garantier här .
Service och tillgänglighet
 • RAYCHEM värmekabelprodukter finns tillgängliga hos ledande elgrossister och elinstallatörer, i hela Sverige.
 • nVent har lokala säljare i hela Sverige.
 • nVents innesäljare ger personlig teknisk support.
 • nVents serviceavdelning ger rikstäckande eftermarknadsupport.
 • Jourtelefon sju dagar i veckan och under större delen av dygnet.

Så fungerar självbegränsande värmekabel

Varför självbegränsande värmekabelar är idealiska för takanläggningar

Till skillnad från traditionella värmekablar som ger en konstant uteffekt, har självbegränsande många fördelar:

 • värmekabeln ger mer värme när den täcks av snö och is vid 0 °C
 • halverar sin uteffekt i torr luft vid 0 °C.
 • ingen risk för överhettning även om värmekabeln täcks lövsamlingar och dylikt
 • längdanpassas på plats för enkel och flexibel installation
Styrutrustning
 • EMDR-10
  Kontrollenhet som mäter både temperatur och fukt vilket medför att inkopplingstiden begränsas till ett minimum. Färdigkopplade automatikskåp med kontrollenhet EMDR-10
  Våra färdigkopplade automatikskåp innehåller kontrollenhet EMDR-10 avsedd för temperatur- och fuktreglering men även huvudbrytare, jordfelsbrytare, och säkringar. Även temperaturgivaren och fuktgivaren ingår. Kontroll- och övervakningssystem för mycket stora anläggningar
  ACS-30
  Kontrollerar och övervakar upp till 260 värmekabelkretsar från en enda gränssnittspunkt. Styr övriga applikationer från ett enda användargränssnitt, bland annat även frostskydd samt installationer för snöfria markytor.

Låg driftkostnad med värmekabel för isfria hängrännor och stuprör

1986 installerade man 300 meter av GM-2X självbegränsande värmekablel för frostskydd av hängrännor och stuprör på på värmekraftverket CKW Ruopigen i Schweiz. Förutom att lösa problemet med återkommande isbildning i hängrännorna var kunden också mycket intresserad av att mäta upp systemets energibesparing jämfört med ett traditionellt värmekabelsystem. Den installerade värmekabeln fördelades lika på två olika styrsystem: Det ena systemet reglerade enbart med temperaturgivare..

 • Det andra systemet reglerade med både temperatur- och fuktgivare..

Omgivningstemperaturen mättes och energiförbrukningen jämfördes sedan under 4 vintermånader. Resultatet visade att energiförbrukningen blev 78 procent lägre i systemet som reglerade med temperatur- och fuktgivare jämfört med systemet som enbart styrdes av temperaturgivare.

Relaterade produkter

Connection and Protection