Frostskydd av hängrännor och stuprör

Roof-Commercial.jpg

Säkra fastigheter med isfria hängrännor och stuprör

nVent RAYCHEM elektriska värmekabelsystem för hängrännor och stuprör ger vintersäkra fastigheter genom att hålla snö och istappar borta.

Varför värmekabel i hängrännor och stuprör?
Risker med snö och is på fastigheter
Snö och is på tak, i hängrännor och i stuprör kan orsaka skador på fastighet, föremål och människor:
 • Vid avsmältning kan läckage uppstå, vilket riskerar att skada fastigheten.
 • Frostsprängning kan ske i isfyllda stuprör.
 • Nedfallande istappar utgör en stor fara för personer, djur och egendom.
 • Istäckta hängrännor kan förstöras pga isens tyngd. Samtidigt förhindras avrinning, som kan leda till att byggnadsdelar förstörs på grund av inträngande vatten.

Ansvar enligt lag
Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har enligt ordningslagen [1993:1617] ansvar för att utan oskäligt dröjsmål ta bort snö och istappar på offentlig plats.

Så här fungerar värmekabelsystem för hängrännor och stuprör
 • Den skadliga isen och de farliga istapparna bildas när snö smälter och sedan fryser till is.
 • RAYCHEM värmekablar för hängrännor och stuprör bildar en kanal där smältvatten obehindrat kan rinna bort från taket utmed hängrännan och ner i stupröret.
 • RAYCHEM värmekablar för hängrännor och stuprör är självbegränsande. Det innebär att de känner av var värmebehov finns och anpassar effekten därefter. Självbegränsande kablar kan inte överhettas. Kan längdanpassas på arbetsplatsen. Får kopplas direkt i kopplingsdosa utan separat kallkabel.
 • RAYCHEM värmekabelsystem för hängrännor och stuprör används på bostadshus, kommersiella fastigheter samt offentliga och historiska byggnader.
 • RAYCHEM värmekabelsystem fungerar:
  • I hängrännor, fotrännor och gesimsrännor
  • I stuprör
  • På känsliga takdetaljer
  • På platta takytor
  • I takbrunnar/takavlopp
RAYCHEM värmekablar används på:
 • Plåttak
 • Koppartak
 • Plasttak
 • Tegeltak
 • Glastak
 • Papptak
 • Asfaltstak
 • Bituminös beläggning (bitumentak)
Garanti

Alla RAYCHEM golvvärmesystem omfattas av fördelaktiga garantier. Om de installeras och registreras av en Certified PRO-installatör utökas garantin ytterligare. Läs om våra garantier här.

Installation

Värmekabelsystem ska alltid förläggas och installeras av behörig elinstallatör.


Relaterade produkter

Connection and Protection