Värmekabelsystem för varmhållning av tappvarmvatten

I större kommersiella byggnader innebär ett system med vår värmekabel för varmhållning av tappvarmvatten att man får varmvatten direkt ur kranen utan att behöva låta vattnet rinna. På så vis sparar man både energi och vatten. Här kan du läsa mer om hur vårt HWAT-system för tappvarmvatten fungerar.

I stora kommersiella byggnader och bostadshus krävs en metod för att på det mest energieffektiva sättet tillhandahålla varmvatten så fort man sätter på kranen för att undvika långa väntetider och onödig vattenförbrukning. Hot-Water-Temperature-Maintenance

Recirkuleringssystem är vanligt förekommande men kan vara komplicerade och kostsamma . De kräver returrör, kopplingar, recirkuleringspumpar och balansventiler, och de kan vara svåra att driftsätta, finjustera och underhålla. Varmvattenpannan kompenserar för värmeförlusterna i recirkuleringssystemet och ger vanligen en övertemperatur på minst fem grader.

En intelligent och energisnål lösning som minskar vattenförbrukningen
 • Vi tillhandahåller ett komplett system med allt från självbegränsande värmekablar till smarta snabbkopplingssystem och energieffektiva styrutrustningarSystemet bygger på:
  HWATsjälvbegränsande värmekablar för varmhållning av tappvarmvatten
  Våra värmekablar är enkla att installera och kan dessutom längdanpassas på arbetsplatsen. Kablarna installeras på röret under värmeisoleringen.
 • RayClic snabbkopplingssystem
  Med RayClic snabbkopplingssystem går arbetet med att göra anslutning, skarvning, t-förgrening och avslutning mycket snabbt. Detta eftersom RayClic inte kräver heta arbeten, utan jobbet utförs enkelt med endast skruvmejsel, avbitare och kniv.
 • Energieffektiv styrutrustning
  Lösningar med byggnadsspecifika tid- och temperaturprogram för bästa energibesparing.
Enkelt och energieffektivt system
 • inget returrör
  självbegränsande HWAT-värmekablar kompenserar för energiförlusten i rörledningen så att varmvattentemperaturen bibehålls
 • varmvatten direkt vid tapptillfället minskar vattenförbrukningen tack vare att man slipper spola onödigt länge för att få varmvatten
 • inget behov av övertemperatur
  varmvattenpannan behöver inte kompsensera för systemets värmeförluster och kan därför jobba med en lägre drifttemperatur som minskar energiförbrukningen och ökar systemets livslängd.
 • kräver ingen finjustering
  värmekabelsystemet är enkelt att installera, driftsätta och är i stort sett underhållsfritt.
Kombinationslösning: recirkuleringssystem med värmekabel för varmhållning av grenrör
 • kan ge avsevärt kortare tappningstider och möjliggör även lägre vattenförbrukning. . Kombinationen bygger på: långa recirkuleringsledningarsom utgör stommen i varmvattendistributionen
 • HWAT självbegränsande värmekablar
  varmhåller varmvattnet i alla grenrör fram till tappstället.

Energieffektiv lösning

HWAT självbegränsande värmekablar kompenserar för värmeförluster på varmvattenledningens grenrör. När tappkranen öppnas och varmvattnet strömmar i vattenledningen ökar rörtemperaturen och värmekablarna minskar sin avgivna effekt. Ju oftare tappkranarna öppnas, desto mindre behov finns det för varmhållning. När varmvattnet står still börjar rören att svalna, och då ökar värmekablarnaautomatiskt sin avgivna effekt och bibehåller således temperaturen på varmvattnet.

Välbeprövad teknik som du kan lita på

Vi har levererat säkra och tillförlitliga självbegränsande värmekabellösningar i över 40 år! Våra HWAT-system finns installerade över hela världen och bidrar till energieffektiv och hållbar varmvattenförsörjning i såväl små som stora fastigheter. Vi är väl medvetna om installationskostnadens inverkan på totalekonomin. För att hålla nere installationstiden så ser vi till att våra system är enkla och snabba att montera. Stabilitet och underhållsfrihet är nyckelord. Tryggt för kunden och tryggt för oss.

hwatsystem.jpg

 • Genom att välja vårt HWAT-system erhålls en mängd fördelar: lägre vattenförbrukning och god tillförlitlighet – varmvatten direkt från varje kran inga returledningar – sparar energi och utrymme
 • enkel och flexibel konstruktion – inga tryckförlustberäkningar
 • ingen finjustering, enkel idrifttagning
 • effektiv drift, mindre behov för underhållsarbete
 • kan hjälpa till att förebygga legionella

Enkelt och okomplicerat system

Konstruktionen av systemet är enklare eftersom varmvattenledningen inte behöver ett returrör utan det räcker med ett enda matarrör. Behovet av underhållsarbete är begränsat eftersom det inte krävs några balansventiler eller recirkuleringspumpar. Detta föranklar avsevärt systemets injustering och idrifttagning.

Vi ger dig support hela vägen!

Våra värmekabelsystem stöttas av hjälpmedel och tjänster som gör det enkelt för dig att lösa dina behov. Vi erbjuder dig inte bara produkter av högsta kvalitet utan även omfattande teknisk support för dina värmekabelprojekt.

 • Teknisk rådgivning, projektering och dimensionering
 • Offert inom 24 timmar
 • Snabba leveranser från centrallager
 • Behovsbedömning på plats
 • Produkt– och applikationsutbildning
 • Egen serviceavdelning för eftermarknaden
 • Journummer för teknisk support, även kvällar och helger: Ring oss gärna: 020-210 100 Mån-Fre 6-20 / Lör-Sön 8-18
Upp till 60 % energibesparing med HWAT-systemet i kombination med minskad vattenförbrukning
 • minskad värmeförlust
  tack vare att systemet inte har behov av returrör och recirkuleringspump
 • rätt effekt vid rätt tillfälle
  självbegränsande värmekablar kompenserar sin avgivna effekt efter behov
 • effektivare nyttjande av värmepannan
  jämnare temperatur i och med att recirkulering inte behövs
 • energieffektiv styrning
  bidrar till att hålla nere förbrukningen

Så fungerar självbegränsande värmekabel

Vi erbjuder ett komplett system Vår lösning består inte enbart av värmekabel utan innehåller även tillbehör och energieffektiva styrningar.

Värmekablar från nVent RAYCHEM

Vi har ett brett sortiment av självbegränsande värmekablar för varmhållning av tappvarmvatten som klara temperaturer från 45-70 C°. HWAT levereras i löpmeter och kan längdanpassas efter behov direkt på arbetsplatsen.

Komplett sortiment av tillbehör

såsom anslutningssatser, avslutningssatser, fästtillbehör och kopplingsdosor. Med RayClic snabbkopplingssystem går arbetet med att göra anslutning, skarvning, t-förgrening och avslutning mycket snabbt. Detta eftersom RayClic inte kräver heta arbeten, utan jobbet utförs enkelt med endast skruvmejsel, avbitare och kniv.

Energieffektiv styrutrustning

HWAT-systemet innehåller flera olika energibesparande alternativ för styrning.

HWAT-ECO

HWAT-ECO övervakar vattentemperaturen och inkluderar även alarmfunktion samt möjlighet att integrera direkt i system för fastighetsautomation (BMS). Enheten kräver inte några temperaturgivare inuti röret för att kontrollera vattentemperaturen. I stället används en driftcykel för HWAT-kablarna så att de bara förbrukar den energi som krävs för att rörtemperaturen ska hålla sig inom de önskade gränsvärdena.

HWAT-ECO har nio olika byggnadsspecifika tid- och temperaturprogram för optimal energibesparing. Dessutom finns möjligheten att skapa användarspecifika program. Inställningarna omfattar:

 • "underhåll"
  sparar energi genom att ange temperaturen på vattnet som kommer ur kranarna
 • "ekonomi"
  energibesparande genom att sänka temperaturgränsvärdet när behovet av varmvatten minskar
 • "av" stänger av värmekabeln när varmvatten inte behövs eller efter en värmningscykel när vattenledningen behöver svalna
 • "värmningscykel"
  höjer temperaturen så att den överstiger gränsvärdet för vattnet som kommer ut ur kranarna för att förebygga eventuell uppkomst av legionella.

SBS automatikskåp

Färdigkopplade automatikskåp som innehåller huvudbrytare, jordfelsbrytare, säkringar och HWAT-ECO elektronisk kontrollenhet .

ACS-30

Styrning- och övervakningssystem som kan reglera upp till 260 kretsar.

HWAT-T55

Enkel termostat för mindre anläggningar.

Varmhållning av tappvarmvatten i London Rolex Building

Rolex ville förnya systemet för varmhållning av tappvarmvatten till ett enklare och billigare enkelrörsystem som krävde mindre underhåll. nVent föreslog en lösning med med vårt HWAT-system.

Varmt vatten med värmekabel

Företaget Jointing Technologies i sydöstra England konstruerade, levererade och installerade värmekabelsystemet. Projektet färdigställdes i oktober 2010 och omfattade:

 • drygt 400 meter HWAT värmekabel
  för att ge varmvatten hela vägen fram till tappkranen
 • 600 meter frostskyddskabel för rör
  för frostskydd av utsatta vattenledningar

Beprövat energieffektivt system

Våra självbegränsande värmekablar hjälpte Rolex till både energi- och kostnadseffektiva åtgärder . Systemet med enkelrör innebar att färre antal meter rörledning behövde installeras, vilket gjorde att man istället fick utrymme för att använda tjockare värmeisolering. Projektet som helhet gav

 • energibesparingar på ca 50%
 • kostnadsbesparingar i samband med installationen på cirka 10% Metadata

Relaterade produkter

Connection and Protection