nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management blir nVent
- ett innovativt företag som öppnar nya möjligheter

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX och TraceTek. Pålitliga varumärken som nu är en del av nVent Thermal Management.

Vår nya hemsida är under konstruktion och kommer att lanseras januari 2019. Tills dess finner du information om oss och våra produkter, på vår befintliga hemsida.

För mer information om nVent:
Ladda ned pressmeddelande
Besök nVent.com
(just nu på engelska)
Visa efter industri: Visa efter applikation:
Automatiserat APM-system vid Beijings flygplats
Utmaningen

Shuttle.jpgI kalla väderklimat måste ytor med APM-system (Automated People Mover), såsom guideways, kraft- och signalskenor, brytare och vändplattor, avisas för en säker drift.

Beijing Capital International Airport behövde hindra snö och is från att bildas på guideways och tillhörande löpytor i ett nytt APM-system för flygplatsen. Detta APM-system var en del av flygplatsens omfattande expansionsprogram i förberedelserna för de olympiska spelen 2008 som arrangerades i Beijing, Kina.

Lösning

Pentair Thermal Management kan konstruera värmesystem som tar hänsyn till de mest unika aspekterna hos varje avisningsapplikation, inklusive nedbäddade guideways, snäva frigångar och konfigurationer vad gäller till exempel skenor, brytare och vändplattor.

Bombardier Transportation, huvudentreprenör för Beijing Capital International Airport Authority, anlitade Pentair Thermal Management för att tillhandahålla all engineering och design och alla produkter för ett integrerat värmeregleringssystem för det nya APM-systemet. Systemet utformades och baserades enligt beräknade värmekrav och värmeprofilering för de löpande guideway-ytorna.

Pentair Thermal Management utförde en finit elementanalys (FEA) för att beräkna värmekraven och snösmältningskarakteristiken under varierande förhållanden. Totalt 11 fallstudier tillhandahölls med data om genomsnittliga snöfall och temperaturförhållanden vid Beijings flygplats under de senaste 100 åren. Denna information användes för att fastställa och implementera driftfilosofier för kunden som gav den mest lämpliga och energieffektiva värmesystemlösningen.

Denna typ av projekt inbegriper specifika utmaningar såsom:

 • Extremt långa löpytor associerade med guideways    
 • Snäva frigångar    
 • Unika konfigurationer som normalt associeras med kraftskenor, brytpunkter och vändplattor

Pentair Thermal Management tillhandahöll en slutlig systemdesign som införlivade olika värmeteknologier för att lösa dessa utmaningar.

Produkter

Den största tekniska utmaningen för det nya APM-systemet vid Beijings flygplats var utformningen av skineffekt-värmesystemet för guideways av betong. Genom att utveckla och använda speciella komponentenheter kunde Pentair Thermal Management designa ett system med långa kontinuerliga kretsar, med en genomsnittlig längd på över en kilometer. Andra unika komponenter och enheter utformades speciellt för detta projekt för att vara kompatibla med layouten av kraftskenor, brytpunkter och vändplattor.

Fördelar

Genom en noggrann analys och design av avisningssystemet skapade Pentair Thermal Management en total lösning som var kostnadseffektiv och mycket tillförlitlig.  Avisningssystemet använde den bästa tillgängliga värmeteknologin och de bästa tillgängliga, anpassade komponenterna och enheterna för denna applikation.

Charters Ascot lyxiga privatbostäder
Projektet

Charters Ascot i England är en herrgårdsbyggnad som har byggts om till lyxiga privatbostäder. Önskemålet var att förse delar av boendeutrymmena med elektrisk golvvärme som komplement till befintligt värme/kylsystem. Detta skulle dessutom integreras med fastighetens övergripande styrsystem. I förfrågan ingick även önskemål om golvvärme i badrummen.

Utmaningen

Att hitta ett energieffektivt och lättinstallerat system med minimal bygghöjd. Systemet skulle passa för alla olika rumstyper i projektet och samtidigt kunna integreras med fastighetens befintliga styrsystem.

Lösning

Lösningen som valdes var T2Röd värmekabel i kombination med T2Reflecta isolerskivor. Detta golvvärmesystem uppfyllde kraven på energieffektivitet i kombination med reducerad installationstid. Golvvärmesystemet integrerades med fastighetens BMS (Building Management System). T2Röd och T2Reflecta golvvärmesystem medförde en enkel och och mycket snabb förläggning, vilket innebar en lägre installationskostnad. Golvvärmeanläggningen kunde dessutom tas i drift betydligt fortare än vid installationen av ett traditionellt golvvärmesystem.

Produkter

2000 m T2Röd självbegränsande värmekabel med tillhörande T2Reflecta isolerskivor.
326 st T2QuickNet golvvärmemattor (90 W/m² och 160 W/m²).

Detektering av bränsleläckage hos lagringstankar för råolja vid ett franskt raffinaderi
Utmaningen

Ett raffinaderi i Frankrike sökte ett system som snabbt kunde detektera dolda läckage under företagets fyra råoljetankar. Oupptäckta läckor under råoljetankar utgör ett allvarligt hot mot driftsäkerheten vid oljelagringsanläggningar och kan orsaka en katastrof.

Lösning

Raffinaderiet behövde en speciell avkänningskabel för att snabbt detektera förekomst av flytande kolvätebränslen vid någon punkt längs kabeln, utan att den reagerar på förekomsten av vatten.

Produkter

Pentair Thermal Management installerade olje- och bränsleavkänningskabeln TraceTek TT5000 vid raffinaderiet. Var och en av de fyra råoljetankarna vid raffinaderiet Notre Dame de Gravenchon har nu en TraceTek TT5000-kabel nedgrävd längs tankarnas omkrets. Kablarna är anslutna till TraceTek SIM (Sensor Interface Module) för att fortlöpande detektera och lokalisera eventuella oljeläckage.

Fördelar

Pentair Thermal Management TraceTek-system larmar omedelbart operatörerna om ett oljeläckage detekteras. Detta ger raffinaderiet möjlighet att upptäcka läckor i ett tidigt skede och ger säkerhetsteamet tid att reagera innan situationen blir kritisk. Systemet upprätthåller driftsäkerheten vid oljelagringsanläggningen och eliminerar risken för en eventuell katastrof.

Detekteringssystemet TraceTek ger en tidig varning om vattenläckage
Utmaningen

Större muséer visar ofta upp endast en liten del av alla utställningsföremål vid ett givet tillfälle medan resten av föremålen förvaras i arkiv. Vid National Museum of Korea förvaras dessa föremål i 20 källarvalv som är skyddade mot brand och stöld. Den största risken är vattenintrång som kan förstöra de ovärderliga skatterna, som dateras över 1500 år tillbaka i tiden, i lagerområdet. Vatten kan komma från läckor i rörsystemet eller sippra in genom väggar eller byggnadsgrunden.

Lösning

Muséet behövde en enhet som snabbt kan detektera vattenläckage så att operatörerna kan vidta nödvändiga åtgärder innan de värdefulla föremålen drabbas av permanenta skador.

Produkter

Pentair Thermal Management installerade vattenläckdetekteringssystemet TraceTek. Hjärtat i detta system är avkänningskabeln TT1000 som snabbt reagerar på förekomsten av vatten och utlöser ett larm. Systemet stöds av SIM-moduler (Sensor Interface Module) och en fjärrkontrollpanel som varnar personalen på säkerhetsavdelningen och i det centrala kontrollrummet.

Fördelar

Med TraceTek-systemet kan personalen kontinuerligt och individuellt övervaka samtliga 20 arkivvalv vad gäller förekomsten av vatten i känsliga områden. En läcka kan snabbt detekteras och åtgärdas innan det är för sent.

Expertis inom värmekabelsystem för råoljeledningar säkerställer flödet vid raffinaderi i Kalifornien
Utmaningen

Tesoro Refinery in Martinez, Kalifornien, behövde värma sin pumpstation och transportledning med värmekabel för att garantera råoljeflödet från lossningshamnen till ett antal lagringstankar. Detaljerade konstruktionsritningar för värmekabel fanns inte och projektet visade sig vara komplicerat på grund av den krångliga ventil- och rördragningen vid pumpstationen. Kunden hade en kort deadline varför de kontaktade Pentair Thermal Management.

Lösning

Beroende på de varierande rördimensionerna, det stora antalet större och mindre ventiler och de stränga varmhållningskraven behövdes kreativa lösningar och flexibilitet i värmekabeldesignen för att möta kundens behov. Pentair Thermal Management ingenjörer besökte raffinaderiet och gjorde en design genom att mäta rördimensioner och konstruera värmekabelsystemet på plats. De samarbetade med den lokala personalen på raffinaderiet för att definiera de nödvändiga spänningsmatningarna, matningspunkternas placering, nödvändiga regler- och övervakningslösningar och värmekabelrekommendationer.

Produkter

Med vår erfarenhet av råoljeledningar och marina anläggningar kunde vi utveckla en lämplig och kostnadseffektiv lösning för Tesoro Refinery. Raychem XTV självbegränsande värmekabel specificerades för alla rör för att minimera installationskostnaderna och uppfylla kraven på varmhållning. Raychem 920 regler- och övervakningspaneler kombinerades med transformatorer och ett matningssystem i en fristående skid för att reducera installationstid och kostnader på plats.

Fördelar

Installationen färdigställdes i överensstämmelse med Tracer säkerhetsstandarder, vilket resulterade i 100 % säkerhet för projektet. Tillsammans med installationen av värmekabelsystemet som utfördes av erfarna hantverkare erhöll Tesoro en Warm Pipe-garanti som en försäkran på installationens kvalitet. Erfarenhet, kreativitet och flexibilitet var huvudpunkterna vid färdigställandet av detta projekt för Tesoro Refinery. Sätt denna kvalitet och kompetens i arbete för ditt nästa projekt.

Läckavkännande kabel skyddar Cabinet War Rooms Museum i London
Utmaningen

Cabinet War Rooms är belägna i finansdepartementets källare vid Parliament Square i London, där Winston Churchill dirigerade krigets manövrer. Det är nu ett museum med oersättliga artefakter och utställningsföremål från den tiden. Vid den nyligen genomförda renoveringen av byggnaden observerade förvaltningspersonalen att oupptäckta vattenläckor kunde skada eller förstöra många av de historiska föremålen.

Lösning

Pentair Thermal Management rekommenderade att Cabinet War Rooms behövde ett system som snabbt kunde detektera och lokalisera vattenintrång och varna personalen.

Produkter

Pentair Thermal Management installerade läckdetekteringssystemet TraceTek med över 2,3 kilometer av avkänningskabeln TraceTek TT1000 för att detektera vatten, tillsammans med SIM-moduler (Sensor Interface Module) och Mastermoduler. Var och en av dessa kan övervaka 150 meter avkänningskabel. Modulerna anslöts till byggnadens förvaltningssystem via ett RS-485-nätverk. När vatten detekteras utlöser TraceTek-systemets SIM-moduler ett larm och visar platsen för läckaget.

Fördelar

Med Pentair Thermal Management TraceTek övervakningssystem kan muséet snabbt vidta åtgärder för att skydda utställningsföremålen. Konstruktionen av läckdetekteringssystemet är flexibel så att systemet kan utvidgas till andra områden vid framtida utbyggnader.

Optimerat värmeregleringssystem garanterar säker svaveltransport vid stor LNG-anläggning
Utmaningen

Utmaningarna i värmeregleringssystemet för Qatargas svaveltransportledning omfattade:

 • Det snäva temperaturområdet från 125 till 145 ºC för smält svavel med ett börvärde på 135 ºC längs rörledningens hela längd.
 • En stor rörledning utomhus med betydande vikt, flera flödesvägar och vertikala expansionsböjar var 150:e meter.
Kunden krävde också kapacitet att smälta och värma stelnat svavel utan att orsaka överhettning eller överexpansion. De behövde dessutom ett redundant värmesystem som kunde täcka 100 % av rörledningen.

Lösning

Pentair Thermal Management kapacitet att konstruera och integrera ett flertal teknologier, med företagets expertis inom konstruktion och idrifttagning av värmeregleringssystem, resulterade i en elektriskt uppvärmd svavelledning i världsklass, säker, pålitlig och effektiv.

Produkter

För att uppfylla behoven i denna applikation installerade Pentair Thermal Management ett värmeregleringssystem som inkluderade följande:

 • Ett Raychem skineffekt värmesystem, med sin egensäkerhet, som har höga exponeringstemperaturer och effektiv värmeöverföring till rörledningen.
 • Ett toppmodernt Raychem regler- och övervakningssystem med vakuumkontaktorer.
 • Finit elementanalys för att bestämma svavlets temperaturprofil över rörets tvärsnitt.
 • Temperaturavkänning baserad på fiberoptik som ger rörledningens temperaturprofil kontinuerligt vid varje meter inom 1 ºC noggrannhet över hela längden.
 • Flera effektsteg för värmeavgivning med 7 % av installerad effekt för normala driftförhållanden och 100 % av den installerade effekten för uppvärmning/smältning.
 • Isoleringssystem i flera lager med ett innerlager av högtemperatur expanderad perlit, lastbärande skum med slutna celler i ett ytterlager och UV-resistent yttermantel.
 • Full service med materialinköp, projektledning, konstruktion och idrifttagning av ledningen.

Fördelar

Ett Pentair Thermal Management värmeregleringssystem ger Qatargas svaveltransportledning följande fördelar:

 • Raychem STS skineffekt värmesystem minimerar inte bara antalet kretsar utan resulterar i bättre värmeledning och låg temperaturskillnad mellan röret och kabelmanteln, vilket leder till en säkrare design.
 • Den finita elementanalysen och Raychem regler- och övervakningslösning garanterade att svaveltemperaturerna inte gick utanför det snäva temperaturområdet under normala driftförhållanden.
 • Temperaturavkänningen med fiberoptik gav kontinuerlig övervakning av temperaturen längs rörets hela längd. Därigenom kunde heta punkter längs hela röret lokaliseras under smältningsprocessen och åtföljande tryckökning genererad av smältande svavel kunde undvikas.
 • Flera effektsteg för värmeavgivning och isolering i flera lager inte bara optimerade driftkostnaderna för systemet utan bidrog också till kortare smältningstid.
 • Genom att ta totalt ansvar för värmeregleringssystemet garanterade Pentair Thermal Management att projektet blev färdigställt i tid och till kundens belåtenhet.

Optimerat värmeregleringssystem minskar kostnader vid en anläggning för etanolproduktion
Utmaningen

BP-Ethanol.jpgBridgeport Etanol är en grön produktionsanläggning i Nebraska med 150 miljoner liter etanol per år. Anläggningens värmeapplikation behövde modifieras för att inkludera frostskydd av vattenrör, tankvärmning och varmhållning av processtemperatur för sirap, ensilage och kaustikledningar. Kunden anlitade Pentair Thermal Management team för Tracer Turnkey Solutions för projektet i maj 2008.

Lösning

Teamet konstruerade, producerade och installerade hela det värmeregleringssystem (HMS) som krävdes vid Bridgeport Ethanol. Teamet installerade ett komplext och varierande urval av Raychem regler- och övervakningslösningar för att reducera antalet erforderliga kretsar till 35. Och därigenom kunde teamet reducera den totala kostnaden för värmeregleringssystemet vid Bridgeport Ethanol.

Produkter

Produkterna som användes var bland annat Raychem 200NG med PASC (Proportional Ambient Sensing Control) för frostskydd av rörledningar och breda temperaturhållningsapplikationer. Med PASC är spänningen till värmekabeln proportionellt baserad på omgivningstemperaturen.

Teamet för Tracer Turnkey Solutions valde också en kombination av Raychem 920 och det lokala reglersystemet HTPG för att reglera och övervaka fjärrkretsar för såväl tankvärmning som frostskydd av vattenledningarna. Dessa platser var 240 m resp. 140 m från den centrala styrpanelen och skulle ha krävt 2/0 försörjningskablar på grund av spänningsfallet.

Dessutom valde teamet Raychem 200NI med linjeavkännande reglering för de kritiska varmhållningsapplikationerna. För att reducera kostnaden för givarkablar till PT100 använde vi Raychem-teknologi för Power Line Interface (PLI) och Smart End Seals (SES) för att överföra temperatur och driftdata över värmekablarnas matningsledare.

Fördelar

Projektet slutfördes framgångsrikt i november 2008. Genom att använda PASC-algoritmen kunde teamet för Tracer Turnkey Solutions minska driftkostnaderna vid Bridgeport Ethanol med 75 procent jämfört med den konventionella omgivningsavkännande regleringen. Kostnaderna för kanaler och ledningsdragning kunde också i hög grad reduceras genom att använda ett lokalt reglersystem, och användningen av Raychem PLI-teknologi eliminerade den beräknade kostnaden på 40 000 dollar för RTD-ledningsdragning.

Pentair Thermal Management installerar elektrisk värmelösning för oljeflödessäkerhet offshore i Maari-fältet
Utmaningen

Maari.jpgI mars 2006 anlitades Pentair Thermal Management för att installera ett elektriskt värmeregleringssystem i en oljeproduktionsanläggning offshore i Maari-fältet vid Nya Zeelands kust. Kunden hade problem med vaxackumulering i produktionsrörledningarna i fem separata källor som störde oljeflödet från reservoaren till plattformen.
Pentair-teamet ställdes inför snäva installationsbegränsningar mellan produktionsrör och inkapsling, vilket krävde en unik lösning för att installera systemen genom produktionsrören. Minimering av plattformens "footprint" med hänsyn till strömtillförsel och tillhörande systemkontroller var också en utmaning som teamet ställdes inför.

Lösning

I liknande applikationer för vaxbegränsning använder Pentair Thermal Management normalt värmare som installeras på produktionsrören, som till exempel produktlinjerna PetroTrace DHSX™ och PetroTrace MI. Men de projektspecifika restriktionerna och begränsningarna i Maari-fältet gjorde dessa tekniska lösningar svåra att använda. För att övervinna detta utvecklade Pentair-teamet en unik lösning med STS-teknologi, vilket resulterade i den första applikationen någonsin med skineffekt-värmesystem för borrhålsuppvärmning. Teamet kombinerade systemen till ett gemensamt kraft- och reglersystem och minimerade därigenom behovet av flera större utrustningar på ytan.

Produkter

För PetroTrace STSi skineffekt-värmesystemen i Maari-fältet användes en STS™-kabel som fördes in i en rörspiral fylld med en dielektrisk vätska. Den installerades sedan i ett offshore-produktionsrör för att avge värme längs hela borrhålet och upprätthålla de flödeshastigheter som krävdes för att förebygga vaxackumulering.
De PetroTrace STSi-värmare som installerades på källorna har uteffekter på upp till 150 W/m för upp till totalt 315 kW per källa. För att maximera värmeöverföringen installerades värmarna inuti produktionsrören. Den framgångsrika utvecklingen av detta fält beror till stor del på den effektiva värmeöverföringen hos STS-systemet, vilken hindrar råoljan från att nå temperaturen för vaxbildning, även med en skillnad på endast 3 °C mellan reservoarens temperatur och temperaturen för vaxbildning.

Fördelar

Installationen av de nya PetroTrace STSi skineffekt-värmesystemen i Maari-fältet slutfördes framgångsrikt i juli 2009. Den projektspecifika lösningen visade sig vara tillförlitlig och gav en realistisk avkastning på investeringen genom att den begränsade vaxackumuleringen i källans produktionsrör och kunde upprätthålla ett jämnt oljeflöde från reservoaren till ytan.

Pentair Thermal Management installerar elektriskt värmeregleringssystem vid Tesoro Golden Eagle Refinery
Utmaningen

Tesoro.jpgTesoro Refinery in Martinez, Kalifornien, behövde värma sin pumpstation och transportledning med värmekabel för att garantera råoljeflödet från lossningshamnen till ett antal lagringstankar. Det fanns inga detaljerade ritningar för värmesystemet och det invecklade ventilsystemet vid pumpstationen visade sig vara en utmaning. Klienten hade en snäv deadline så de kontaktade teamet för Tracer Turnkey Solutions vid Pentair Thermal Management.

Lösning

Beroende på de varierande rördimensionerna, det stora antalet större och mindre ventiler och de stränga varmhållningskraven behövdes kreativa lösningar och flexibilitet i värmekabeldesignen för att möta kundens behov. Pentair Thermal Management ingenjörer besökte raffinaderiet och gjorde en design genom att mäta rördimensioner och konstruera värmekabelsystemet på plats. De samarbetade med den lokala personalen på raffinaderiet för att definiera de nödvändiga spänningsmatningarna, matningspunkternas placering, nödvändiga regler- och övervakningslösningar och värmekabelrekommendationer.

Produkter

Baserat på Pentair Thermal Management långa erfarenhet av råoljeledningar och marina anläggningar kunde vi utveckla en lämplig och kostnadseffektiv lösning för Tesoro Refinery. Teamet installerade 2,1 kilometer av självbegränsande värmekabel och 40 styrkretsar. Raychem XTV självbegränsande värmekabel specificerades för alla rörledningar för att minimera installationskostnaderna och uppfylla de specificerade kraven på varmhållning.
Dessutom kombinerades Raychem 920 regler- och övervakningspaneler med transformatorer och matningspaneler i en fristående skid för att reducera installationstid och kostnader på plats.

Fördelar

Installationen färdigställdes i oktober 2007 enligt stränga säkerhetsstandarder, vilket resulterade i 100 % säkerhet för projektet. Genom den framgångsrika installationen av det nya värmeregleringssystemet kan Tesoro Refinery kontinuerligt pumpa råolja från pumpstationen i lossningshamnen till lagringstankarna. Tesoro erhöll också Pentair Thermal Management Warm Pipe-garanti som en försäkran på installationens kvalitet.

Pentair Thermal Management installerar golvvärme på Syon Park Waldorf Astoria
Utmaningen

Ledningen för det nybyggda Syon Park Waldorf Astoria Hotel, i utkanten av London, anlitade Pentair Thermal Management för att tillhandahålla golvvärmelösningar för det 5-stjärniga, 13 000 kvadratmeter stora komplexet. Hotellet ligger på markerna vid Hertigen av Northumberlands herrgård, där hertigens familj har bott i över 400 år.

Lösning

TTC installerade Raychems Quicknet-160 golvvärmemattor för att ge värme under den lyxiga golvbeläggningen av marmor och kalksten. TTC installerade också Raychems golvvärmesystem i hotellets luxuösa spa.

Produkter

Raychem-systemen styrs centralt via hotellets BMS (Building Management System), vilket sätter på golvvärmen när ett rum har gäster. Denna teknologi är installerad i 124 av de 151 badrummen.

Fördelar

Det centrala spaområdet inkluderar 350 kvadratmeter med T2QuickNet värmemattor, vilka isoleras med Raychems Isolecta isoleringsskivor för att reducera värmeförluster och öka energieffektiviteten med cirka 20 procent. 

Projektet slutfördes i oktober 2010 och gästerna hälsades välkomna till hotellet i början av 2011.

Pentair Thermal Management installerar tankisoleringssystem för Disneyland
Utmaningen

Trac-Loc.jpgPentair Thermal Management anlitades för att installera företagets Trac-Loc tankisoleringssystem på en lagringstank för värmeenergi, byggd av Chicago Bridge & Iron vid Disneyland i Anaheim, Kalifornien. För driften av nöjesparken måste tanken ha en avancerad termisk funktionalitet och även en estetiskt tilltalande design eftersom tanken är belägen vid nöjesparken och privata hotell.

Lösning

Pentair Thermal Management måste arbeta i trånga utrymmen, men vi såg till att driften i nöjesparken inte avbröts och att besökarna inte stördes av vårt arbete med att isolera den 18 meter höga tanken med en yta på cirka 1720 kvadratmeter. Vi var också noga med att följa de stränga säkerhetsstandarderna på grund av närheten till ett stort antal besökare under de fem veckor som projektet pågick.

Produkter

Med det nya isoleringssystemet smälter Disneylands neutralt färgade TES-tank in i omgivningen och kyler närmare 7 600 000 liter vatten under perioder med låga eltaxor. Det kylda vattnet används sedan under dagen av de omgivande byggnaderna för HVAC-systemen.

Fördelar

Installationen av Trac-Loc-systemet bidrog till att säkerställa att tankens service till närområdet utförs effektivt och på ett mer ekonomiskt sätt. Dessutom är tanken skyddad mot värme, vilket ger energibesparingar på cirka 3,3 miljoner kWh per år.

- Walt Disney Imagineering-teamet gav oss verkligen en utmaning när det gällde att vara noga med detaljerna under projektets slutförande på plats. Denna tank kommer att vara en viktig del av de dagliga aktiviteterna vid Disneyland. Vi är förvissade om att vi mötte utmaningarna i detta projekt med de högsta säkerhetsstandarder, detaljerad planering och kvalitetssäkring av installationen. - Blake Heger, Projektchef

Pentair Thermal Management installerar värmelösningar i London Rolex Building
Utmaningen

Pentair Thermal Management anlitades för att installera ett antal av företagets värmelösningar i den nya Rolex-byggnaden i London, England. Rolex önskade konvertera byggnadens uppvärmning till ett enklare och billigare enrörssystem som krävde mindre underhåll.

Lösning

Pentair Thermal Management tillhandahöll varmvattentillförsel genom att använda Raychems HWAT-system för varmvattenhållning via en rörledning.

Produkter

Pentair Thermal Management installerade över 400 meter värmekabel för att tillhandahålla varmvatten hela vägen till användningsstället, 600 meter av WinterGard-kablar för frostskydd av rörledningar och RayClic anslutningsenheter för att frostskydda kallvattenledningarna.

Ett vackert kakelbelagt golv i foajén välkomnar dessutom gästerna med den omgivande värmen från Raychems golvvärmesystem genom installationen av närmare 50 kvadratmeter av T2QuickNet.

Fördelar

Det reducerade rörarbetet gav mer utrymme för rörledningen och isoleringen så att en tjockare isolering kunde användas över systemet för att öka dess effektivitet. De totala energibesparingarna för detta projekt beräknas uppgå till 50-60 procent. Även med en högre eltaxa förväntas kundens faktiska besparingar uppgå till 5-15 procent.

Design, leverans och installation av Raychem-systemen utfördes av Jointing Technologies, en distributörspartner till Pentair Thermal Management med huvudkontor i sydöstra England. Projektet slutfördes i november 2010.

Pentair Thermal Management installerar värmereglersystem för biodieselterminal i Kanada
Utmaningen

Biodiesal-Canada-tank.jpgEtt stort, globalt gas- och oljeföretag beslutade att utöka företagets biodieselterminal i Winnipeg, Manitoba, för att lagra B100 som är en ren biodieselprodukt. Eftersom biodiesel har en högre gelpunkt än vanlig diesel kräver den en mer exakt temperatur.

Lösning

Pentair Thermal Management levererade ett nyckelfärdigt värmereglersystem (HMS) för rörledningen samt varmhållningen och isoleringen av tanken. Projektet hanterades av Kitchener Services-kontoret i Kanada och de använde resurser och expertis från servicecentra i Houston och Edmonton för att slutföra projektet i tid.

Produkter

Projektet omfattade en detaljerad värmekabeldesign i kombination med isolering på B100-tanken. Raychems värmekabel XTV användes för dess designflexibilitet för att upprätthålla en noggrann temperatur. För att isolera tanken användes Tracer Trac-Loc, ett vertikalt tankisoleringssystem med låssömmar.

Lösning

Hela systemet integrerades utan problem inom kundens tidsram och gav den noggrannhet som krävdes.

Raychem var först på marknaden med att erbjuda energismarta styrningar med kombinerad temperatur- och fuktavkänning
Utmaningen

Sommaren 1986 installerades 300 meter värmekabel för frostskydd av hängrännor och stuprör vid CKW Ruopigen, Schweiz. Förutom att garantera isfria hängrännor och stuprör var även kunden angelägen om att kontinuerligt kunna avläsa driftkostnaden för systemet.

Lösning

Värmekabelinstallationen delades upp i två lika stora anläggningar, men med olika styrsystem. Den ena anläggningen styrdes av en enkel termostat med enbart temperaturgivare och den andra anläggningen hade en styrning med kombinerad temperatur- och fuktavkänning. Temperatur och effektförbrukning mättes under en period av fyra månader.

Produkter

GM-2X självbegränsande värmekabel för frostskydd av hängrännor och stuprör

Fördelar

Elförbrukningen sjönk med 78 % när systemet styrdes med temperatur- och fuktgivare jämfört med enbart temperaturgivare.

Rörledningar över stränder på Mayotte Island, i Tanzania och vid Chiles kust
Utmaningen

När tankfartyg lossar deras laster med råolja eller raffinerade bränslen till små oljehamnar eller rörledningssystem utsätts känsliga strand- och dynområden för säkerhetsrisker där rörledningarna passerar. På platser som dessa, från Mayotte Island till Tanzania och till Chiles kust, kan SCADA-baserade läckdetekteringssystem vara ineffektiva eftersom rörledningarna är små och flödet varierar.

Lösning

Miljömässigt känsliga områden kräver en mer avancerad produkt som omedelbart kan detektera och lokalisera ett läckage.

Produkter

System TraceTek TT5000 för övervakning av rörledningar använder en specialutvecklad kabel för detektering av kolväteläckage som grävs ned i en kanal och placeras i samma ränna som rörledningen. Systemet installeras med en kilometer långa kretsar för att övervaka hela rörledningen och lokalisera läckage inom en kilometer i båda riktningarna.

Fördelar

Varje krets i systemet har en egen SIM (Sensor Interface Module) och upp till 128 SIM-moduler kan kopplas upp i ett nätverk och anslutas till larm- och användarpanelen. Detta system kan installeras längs enkelmantlade stålrörledningar för att ge en långsiktig övervakning och larmgivning vid eventuella läckage.

Säkerhetsteam larmas snabbt av TraceTek FFS (Fast Fuel Sensors)
Utmaningen

Ett raffinaderi i Frankrike sökte ett effektivt system för detektering av kolväteläckage hos företagets bränslelagringstank. Systemet skulle omedelbart trigga ett larm och informera operatörerna i händelse av ett läckage. Kolväteläckage utgör en stor fara om de inte detekteras snabbt.

Lösning

Pentair Thermal Management fastställde att raffinaderiet behövde en snabbverkande, hyperkänslig enhet som kunde detektera spill av kolvätebränsle utan att reagera på vatten. Olja förkommer ofta på ytan av regnvatten. Med givare som snabbt detekterar läckage kan tömningsventiler stängas innan bränsle försvinner i dräneringsavlopp eller ytkanaler.

Produkter

Pentair Thermal Management rekommenderade TraceTek FFS (Fast Fuel Sensors). Dessa sonder reagerar snabbt och kan detektera små spill av kolvätebränsle ända ned till en millimeter.

Fördelar

Enhetens givare triggar ett larm inom några få sekunder efter initial kontakt. Sonderna återställs så snart de avlägsnas från kontakten med oljan och bränslerester kan lätt torkas av, vilket gör dem enkla att återanvända.

Skönhet och prestanda kännetecknar tankisoleringssystem för världens största TES-tank
Utmaningen

Beauty-Performance-TES-tank.jpgChicago Bridge and Iron (CB&I) byggde den största ackumulatortanken i världen för Texas Medical Center Central Heating and Cooling Services Corporation (TECO).  Tanken, som är 30 meter i diameter och imponerande 45 meter hög, används för vattenförsörjning till många byggnader i Houston, Texas. Den stora utmaningen var att isolera tanken så att den prydde sin omgivning i stället för att en massiv tank skulle utgöra en skönhetsfläck för området.

Lösning

Kunden drog nytta av fördelarna med vårt varmhållningssystem. Pentair Thermal Management tillverkade och konstruerade tankisoleringspanelen med stående söm, Tracer Trac-Loc, med ett unikt mönster som lät tanken smälta in i sin omgivning.

Produkter och tjänster

Vårt Tracer Serviceteam tillverkade och konstruerade, enligt kundens arkitektoniska design, ett Trac-Loc tankisoleringssystem med stående söm med ett unikt mönster som lät tanken smälta in i sin omgivning. Teamet koordinerade också den detaljerade planeringen av projektet, transporter och projektets tidplan, och installerade de olikfärgade panelerna som täcker tankens sidoväggar så att de skapar tankens unika utseende.

Fördelar

Slutresultatet var ett överlägset tankisoleringssystem som också förbättrade omgivningens utseende.  Inga ställningar behövdes, vilket resulterade i lägre installationskostnader och förkortade hela tidplanen.

TraceTek avkänningskablar detekterar och lokaliserar läckor i flygbränslesystem
Utmaningen

Allt fler flygplatser börjar att använda bränslesystem med underjordiska bränsleledningar. Bränsleledningarna löper under den tjocka betongytan på start/landningsbanor, taxibanor och hangarmattor. Dessa system kan få betydande miljömässiga, säkerhetsrelaterade och kostsamma konsekvenser om en läcka inte lokaliseras och åtgärdas i tid.

Lösning

Pentair Thermal Management fastställde att flygplatsen behövde ett kostnadseffektivt läckdetekterings- och övervakningssystem för att noggrant övervaka och detektera eventuella bränsleläckage.

Produkter

Pentair Thermal Management installerade läckdetekteringssystemet TraceTek med avkänningskabel TT5000, vilken innehåller ett kolväteavkännande material. Systemet är avsett att installeras i en PVC-kanal inom återfyllningen när bränsleledningarna läggs.

Fördelar

Om en kolväteläcka uppstår detekteras det flytande bränslet av kabeln och dras in i kanalen genom kapillärverkan. Detta utlöser ett larm via TraceTek-övervakningssystemet som visar var läckan är inom en meter i båda riktningarna. Via draglådor (åtkomstöppningar) och anslutningar kan systemet inspekteras i små sektioner. TraceTek-systemet detekterar snabbt eventuella läckage och informerar ingenjörerna om den exakta platsen för läckan, vilket eliminerar en tidsödande uppgrävning av rörledningen.

TraceTek detekterar små läckage som SCADA-system kan missa
Utmaningen

Tryck från tillsynsmyndigheter och miljöhänsyn har fått operatörer att vidta ytterligare säkerhetsåtgärder i högriskområden för att upptäcka stora läckage. Små läckor kan fortfarande förbli oupptäckta eftersom konventionella SCADA-baserade CPM-system inte kan detektera läckor under 0,5 % av flödeshastigheten. Detta kan vara mycket farligt eftersom små läckage ofta utvecklas till större problem.

Lösning

Ett läckdetekteringssystem kan installeras på rörledningar över stora avstånd för att detektera och lokalisera läckor inom en meter i båda riktningarna.

Produkter

Pentair Thermal Management erbjuder en TraceTek TT5000 olje- och bränsleavkänningskabel som detekterar flytande kolvätebränslen utan att reagera på vatten.

Fördelar

TraceTek TT5000 installeras inuti PVC-kanalen och grävs ned i samma ränna som rörledningsverket, vilket håller den skyddad och säker. Systemet hindrar även de minsta läckor från att orsaka skada i rörledningen och i omgivningen genom att snabbt detektera läckorna och informera operatörerna om var läckorna är någonstans.

TraceTek-system detekterar och lokaliserar snabbt en bränsleläcka och varnar operatörerna
Utmaningen

Oslo-Airport.jpgVid Oslos flygplats insåg man att en läcka i det underjordiska bränslesystemet kunde få betydande miljömässiga, säkerhetsrelaterade och kostsamma konsekvenser eftersom det är mycket tidsödande att söka källan till ett läckage under betongen.

Lösning

Konstruktörerna av bränslesystemet vid Oslos flygplats sökte en lösning som kunde begränsa miljö- och säkerhetsrisker och erbjuda en mer komplett läckövervakning i stället för regelbundna hydrostatiska tryckkontroller. De behövde ett system som omedelbart kan detektera och lokalisera ett läckage så att operatörerna snabbt kan reducera effekterna av oljeläckaget.

Produkter

Pentair Thermal Management kabelbaserade TraceTek-system övervakar kontinuerligt en rörledning och varnar operatörerna om en läcka detekteras inom en meter i båda riktningarna.  Systemet har en TT5000 avkänningskabel med ett kolväteavkännande material som installeras i återfyllningen av en 42 millimeters PVC-kanal när bränsleledningarna läggs.

Fördel

TraceTek-systemet reagerar snabbt på ett kolväteläckage. Det flytande bränslet detekteras av kabeln och dras in i kanalen genom kapillärverkan, vilket utlöser ett larm via TraceTek-övervakningssystemet.

TraceTek-system ger en tidig varning om oljeläckage i marken
Utmaningen

Coast Oil Co., en av USA:s största distributörer av bensin, dieselbränsle och smörjmedel, ville förhindra förorening av grundvatten vid företagets tankanläggning i San Jose och överskrida standarderna enligt Regional Water Quality Control Board.

Lösning

Anläggningen, bestående av 12 nära grupperade tankar med små diametrar, behövde ett effektivt läckdetekteringssystem för att övervaka marken under tankarna utan att störa den kommersiella driften. Lösningen var ett komplett övervakningssystem för att detektera läckage och signalera larm. Under arbetet i de begränsade utrymmena använde ingenjörerna en liten och anpassningsbar borrmaskin.

Produkter

Pentair Thermal Management rekommenderade läckdetekteringssystemet TraceTek med avkänningskabel TT5000, vilken innehåller ett kolväteavkännande material.

Fördelar

Systemet installeras inom en PVC-kanal i marken under bränsletankarna och detekterar snabbt bränsleläckage och utlöser då ett larm. Eventuella spill dras in i kanalen genom kapillärverkan och absorberas av kabelmanteln.

Värmeapplikation i borrhål för tung och extra tung olja
Utmaningen

 Heavy-Oil-Venezuela.jpgEn av världens största ansamlingar av naturligt bitumen och tung olja är Orinoco Heavy Oil Belt i Venezuela. Man beräknar att oljebältet innehåller cirka 270 miljarder fat återvinnbar olja. Dessa reservoarer innehåller tung till extra tung olja inom ett område från 16 till 8 API med höga viskositeter som inhiberar råoljans rörlighet. Användning av utspädningsmedel har blivit standard för att flytta denna olja och detta resulterar i en kostsam underhållsprocess, inte enbart för återvinning utan även för behandling (separat). Under 2008 levererade och installerade Pentair Thermal Management ett PetroTrace värmesystem för borrhål för användning i Orinoco Heavy Oil Belt för att understödja oljeåtervinningen.

Lösning

Pentair Thermal Management konstruerade ett PetroTrace mineralisolerat (MI) värmesystem för borrhål för denna djupa, horisontella landkälla för att avge bottenhålsvärme och reducera viskositeten hos den extra tunga oljan i produktionskällan.

Det levererade PetroTrace värmesystemet för borrhål producerade 65 kW längs det 914 meter långa, sju tum tjocka slitsade pumploppet. Värmaren konstruerades så att mer effekt levererades mot änden av pumploppet där värmen behövdes mest. Värmaren konfigurerades i tre värmesektioner med en lägre effekttäthet i sektionerna närmast PCP-pumpen (Progressive Cavity Pump). Värmaren installerades inuti den horisontella sektionen av det slitsade pumploppet genom att fästa den på utsidan av ett 2 3/8-tums stödrör.

Det levererade systemet inkluderade en kontrollpanel för enkel drift och övervakning av temperatur och ström.

Produkter

Produkterna som användes för detta flödesassuransprojekt omfattade Pyrotenax mineralisolerad (MI) värmekabel för bottenhålsvärme och Raychem kontrollpaneler.

Fördelar

Värmesystemet minskade i hög grad oljans viskositet genom att öka temperaturen i pumploppet cirka 10 °C på mindre än 24 timmar. Som ett resultat ökade oljeproduktionen med 65 % från 340 till 560 BOPD.

Värmesystem för borrhål ökar produktionen i "stripper"-källor i Kalifornien
Utmaningen

Petro-Trace-Bakersfield.jpgNågra av de största reserverna av tjockolja i kontinentala USA är belägna i oljefälten i Kaliforniens Central Valley norr om Los Angeles. Reservoarerna i detta område beräknas innehålla 40 miljarder fat av i första hand tjockolja, cirka 13 till 9 API, i ytliga reservoarer som inte är djupare än 701 meter. Pentair Thermal Management har levererat PetroTrace värmesystem till oljeföretag i denna region sedan 2005.

Lösning

Pentair Thermal Management konstruerade ett PetroTrace mineralisolerat (MI) värmesystem för borrhål för dessa trögflytande och ytliga landkällor för att förbättra oljans rörlighet i det närliggande borrningsområdet och medge en ökning av produktionen.

PetroTrace-värmesystemet för borrhål producerade 27 kW energi i "pay"-zonen vid 600 V. Borrhålsvärmarna säkrades på ett stinger-rör nedanför pumpen som innehöll flera MI-kabelpassager och som genererade en effekttäthet på 300 W/ft.

Det levererade systemet inkluderade en kontrollpanel för enkel drift och övervakning av temperatur och ström. För att ge klienten möjlighet att bekräfta måltemperaturer längs den uppvärmda sektionen installerades flera avkännande termokors för temperaturmätning.

Produkter

Produkterna som användes för detta flödesassuransprojekt omfattade Pyrotenax mineralisolerad (MI) värmekabel för bottenhålsvärme och Raychem BHH-kontrollpaneler (Bottom-Hole Heating).

Fördelar

Produktionen ökade från 3 till över 20 BOPD, vilket resulterade i en återbetalningstid på mindre än fyra månader.

Connection and Protection